REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY FOORMAT.PL


Definicje:
Waściciel serwisu Foormat.pl/ Usługodawca- właścicielem serwisu internetowego Foormat.pl działającego pod adresem internetowym https://foormat.pl/ jest Monika Piecuch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: LA SOLEIL MONIKA PIECUCH z siedzibą w Gutowo 36, Zławieś Wielka (87-134), NIP: 9561429633, REGON: 340031904.
Serwis- serwis internetowy, którego operatorem jest Foormat.pl, dostępny pod adresem internetowym https://foormat.pl/. Serwis świadczy usługi przez dostęp na różnych typach urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, tabletów, desktop.
Usługa- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Foormat.pl, która polega na udostępnianiu Użytkownikom oraz Klientom treści i zasobów Serwisu ( w tym zdjęcia, wizualizacje i oferty innych dostawców, projektantów, architektów i projektantów).
Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Foormat.pl.
Urządzenia- komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie, które przez połączenie z Internetem umożliwia korzystanie z Serwisu.
Konto użytkownika- zidentyfikowane za pomocą loginu konto dostępu do Serwisu, indywidualne dla każdego Użytkownika oraz Konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Użytkownik- osoba fizyczna, po ukończeniu 13 roku życia, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która jest Usługobiorcą Serwisu Foormat.pl i zaakceptowała jego Regulamin.
Użytkownik zarejestrowany- Użytkownik, który zarejestrował indywidualne Konto użytkownika w Serwisie.
Treści- wszelkie treści publikowane w Serwisie w każdej postaci, a to: teksty, zdjęcia, uwagi, komentarze, posty, pytania, recenzje, grafiki, filmy, nagrania audio, animacje, obwieszczenia, komunikaty oraz inne informacje, w tym również, wszelkie treści niedozwolone przez prawo lub postanowienia Regulaminu.
Towar- produkt oferowany przez Sklep internetowy Serwisu.
Galeria zdjęć i wizualizacji- funkcjonalność Serwisu służąca prezentacji projektów, aranżacji oraz fotografii.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LA SOLEIL MONIKA PIECUCH z siedzibą w Gutowo 36, Zławieś Wielka (87-134), NIP: 9561429633, REGON: 340031904, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Sklep -sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://foormat.pl/sklep/.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin opisuje zasady korzystania przez Użytkowników/ Klientów Sklepu z serwisu Foormat.pl.
2. Treść regulaminu udostępniana jest nieodpłatnie i w sposób nieprzerwany na stronie interentowej Serwisu, w taki sposób aby Użytkownicy/Klienci Sklepu mogli swobodnie zapoznać się z jego treścią.
3. Korzystanie z Serwisu i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z tym, iż Użytkownik zapoznał się z jego treścią, wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Serwis Foormat.pl to internetowy serwis, na którym zamieszczane są treści z zakresu branży nieruchomości, w tym dotyczące architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz, informacje dotyczące usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i home stagingu, a także informacje dotyczące agencji pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości. Serwis prowadzi rówież Sklep internetowy, a także blog tematyczny.
5. Serwis udostępnia swoje zasoby i treści każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu i niezarejestrowanemu.
6. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna, jeśli ukończyła 13 roku życia, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
7. Korzystanie z Serwisu oraz rejestracja Konta użytkownika jest bezpłatna.
8. Właściciel Serwisu może wprowadzić odpłatnie nowe funkcjonalności, moduły oraz usługi. Skorzystanie z nowych usług, modułów i funkcjonalności następuje wyłącznie po akceptacji Regulaminu danej usługi, funkcjonalności lub modułu oraz uiszczeniu należnej opłaty.
9. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania zawartości, dodawania postów, zdjęć wysyłania wiadomości, korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, takiej jak Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Koszty połączenia z Internetem Użytkownicy ponoszą we własnym zakresie.
10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
11. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.
12. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
13. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
14. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
15. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
16. Korzystanie z Serwisu powoduje zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika niewielkich plików zawierających informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, tzw. pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się na stronie https://foormat.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.
17. Każdy Użytkownik jest jednocześnie uprawniony i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem.
18. Użytkownicy nie mogą prowadzić jakiejkolwiek działalności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym, Użytkownikom zabrania się ingerowania w zawartość Serwisu oraz jego właściwości techniczne.
19. Użytkownicy nie mogą przekazywać w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w innych celach niż wskazane w Regulaminie, w tym zabronione jest rozsyłanie spamu, prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej czy agitacyjnej przez Użytkowników.
20. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie zdjęć oraz innych treści o charakterze pornograficznym, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne innych osób, zawierających wulgaryzmy, groźby, czy też naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących do nienawiści lub dyskrymincji.
21. Naruszenie Regulaminu, w szczególności dotyczącego zakazów publikacji zabronionych treści lub materiałów uprawnia Właściciela Serwisu do usunięcia bądź zablokowania danego Użytkownika, usunięcia wpisu naruszającego Regulamin lub niezwiązanego z tematyką Serwisu.
22. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za chwilowe przerwy, awarie i niesprawności techniczne w jego działaniu spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich lub nieodpowiednią infrastrukturą techniczną Użytkownika.
23. Właściciel Serwisu jest uprawniony do chwilowego lub częściowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu ich zaktualizowania, zmodyfikowania lub w celu dodania nowych funkcjonalności, lub dokonania niezbędnych napraw lub konserwacji.
24. Właściciel zapewni dostęp do Serwisu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §1 ust. 22 i 23.
25. Dostęp, przeglądanie zawartości oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu nie wymaga od Użytkownika jego wcześniejszej rejestracji oraz zalogowania.
26. Właściciel Serwisu ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz usunięcia konta każdego Użytkownika na wypadek naruszenia przez niego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
27. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, przelewem oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność zgodnie z formami płatności dostępnymi w Serwisie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 PLN w całości wniesionym, Dotpay oświadcza, że posiada zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, i jest zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.
28. Logowanie do Konta użytkownika następuje przez wpisanie loginu podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła.
29. Zakładając Konto użytkownika w serwisie Foormat.pl, Użytkownik oświadcza, że zrobił to dobrowolnie, zapoznał się w całości z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątku, a dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
30. Użytkownik rejestrując się w serwisie Foormat.pl wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu obsługi jego indywidualnego Konta użytkownika.
31. W przypadku zmiany lub aktualizacji Regulaminu Użytkownik musi każdorazowo zapoznać się z jego treścią i zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji nowego Regulaminu powoduje wstrzymanie aktywności Konta danego Użytkownika, uniemożliwiając korzystanie z Serwisu.
32. Właściciel serwisu Foormat.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) wszelkie działania Użytkowników, które są niezgodne z prawem, w tym treści i formy wiadomości, postów, opinii, ogłoszeń i komunikatów;
b) merytorycznej poprawności i zgodności z prawdą publikowanych komunikatów pochodzących od Użytkowników;
33. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie przez Użytkowników jakichkolwiek materiałów multimedialnych, w tym nagrań dźwięku czy filmów.

§2
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Gutowo 36, Zławieś Wielka 87-134.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@foormat.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 673 972
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 21 1020 5011 0000 9302 0205 4815
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

§ 3
Rejestracja i logowanie/
zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail oraz hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Użytkownik/Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu.
5. Rejestracja jest niezbędna dla założenia indywidualnego Konta użytkownika.
6. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego Konta w Serwisie. Odpowiedzialność za jakiekolwiek posługiwanie się kontem Użytkownika ponosi zarejestrowany na nim Użytkownik.
7. Użytkownicy nie mogą korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
8. Rejestracja Konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości o przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, czasowych problemach technicznych, zmianach Regulaminu oraz zmianach działalności Serwisu.

§ 4
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 5
Czas realizacji zamówień

1. Na stronie internetowej Serwisu przedstawiającej dany Produkt zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

§ 6
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Serwis.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link edytuj subskrypcję z maila i wciśnięcie „anuluj subskrypcję”.
3.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych również za pomocą kanału sms-a podając podczas rejestracji swój numer telefonu i wyrażając zgodę.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze,
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c. Płatności elektroniczne,
d. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu) lub w terminie wskazanym w §5 Regulaminu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Jeżeli dostawa produktu odbywa się na terenie Polski koszty dostawy podane są na stronie Sklepu. Koszty dostawy na terenie UE, Europy i świata – podane zostaną do wiadomości Klienta po weryfikacji kosztów transportu za granicę.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w §2 Regulaminu lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy info@foormat.pl.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu Klient zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub mailowo.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10
Zwrot należności Klientom

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
2. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty.
9. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13
Dane osobowe

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z niego. Dane te przetwarzane będą przez Serwis dla celów obsługi Konta użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi korzystania z Serwisu, a także przekazywania ważnych informacji dotyczących prawidłowego jej funkcjonowania. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również dla celów komunikacji między Użytkownikami a Administratorem, między Użytkownikami Serwisu, na potrzeby działania narzędzi i funkcjonalności Serwisu oraz w celach statystycznych.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania uniemożliwia korzystanie z Serwisu jeśli dane te są niezbędne.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela serwisu internetowego Foormat.pl działającego pod adresem internetowym https://foormat.pl/- Monikę Piecuch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: LA SOLEIL MONIKA PIECUCH z siedzibą w Gutowo 36, Zławieś Wielka (87-134), NIP: 9561429633, REGON: 340031904.
4. Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: info@foormat.pl
5. Użytkownik ma prawo m.in. do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz ich usunięcia.
6. Użytkownik oświadcza, iż podane w procesie rejestracji dane osobowe są jego faktycznymi danymi.
7. Właściciel serwisu Foormat.pl dokłada wszelkich starań wdrażając odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz funkcjonalne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w szczególności przed możliwością zapoznawania się z nimi przez osoby trzecie, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub bezprawnemu modyfikowaniu, czy też ingerencji w ich treść przez osoby niepowołane, ich przetwarzania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Szerzej na temat przetwarzania danych osobowych oraz zasadach bezpieczeństwa znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

§14
Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Powiadomienie o treści nowego Regulaminu będzie widoczne na strone Serwisu. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z Serwisu.
2. O ile w treści nowego Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od daty ich opublikowania.
3. Właściciel Serwisu ma uprawnienie do dodania nowych funkcjonalności, modułów oraz usług w ramach Serwisu.
4. Prawa Użytkownika lub Usługobiorcy wynikające z Umowy lub Regulaminu, mogą być przeniesione na podmiot trzeci wyłącznie za pisemną zgodą Właściciela Serwisu.
5. Spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem Serwisu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.
6. Właściciel Sewisu zastrzega sobie prawo do możliwości prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej oraz komercyjnej w ramach Serwisu.
7. Jednocześnie Właściciel Serwisu wskazuje, iż:
a. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
b. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, chyba że wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
8. Umowy w ramach serwisu Foormat.pl zawierane są w języku polskim.
9. Na wypadek uznania, iż jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, a nie wpływa to na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień, pozostają one w mocy.
10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.