##POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FOORMAT.PL##

§1

##POSTANOWIENIA OGÓLNE##

 1. ##Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego foormat.pl jest Monika Piecuch wykonująca działalność gospodarczą pod firmą LA SOLEIL MONIKA PIECUCH wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Gutowo 36, 87-134 Gutowo, NIP: 9561429633, REGON: 340032904, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@foormat.pl, numer telefonu: +48 501 673 972, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie "Usługodawcą"##.
 2. ##Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej## ##RODO##.
 3. ##Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego foormat.pl##

§2

##RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH##

 1. ##CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA##. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu foormat.pl w przypadku##:
  1. ##rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu)##,
  2. ##składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży)##,
  3. ##zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO##,
  4. ##skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy)##.
 2. ##RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH##.##Usługobiorca podaje, w przypadku##:
  1. ##Konta##:##imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail##.
  2. ##Zamówienia##:##imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu##.
  3. ##Newslettera##:##imię i nazwisko, adres e-mail##.
  4. ##Formularza Kontaktowego##:##imię, adres mailowy##.
 3. ##OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH##.##Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora##:
  1. ##w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata##.
  2. ##w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata##.
 1. ##Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego##.
 2. ##Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego - odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę##.
 3. ##Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług##.
 4. ##Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne##.
 5. ##Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są##:
  1. ##przetwarzane zgodnie z prawem##,
  2. ##zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami##,
  3. ##merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania##.

§3

##UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH##

 1. ##Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do##:
  1. ##podmiotów realizujących dostawę Produktów##,
  2. ##dostawców systemów płatności##,
  3. ##biura księgowego##,
  4. ##hostingodawcy##,
  5. ##dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności##,
  6. ##podmiotów zapewniających system mailingowy##,
  7. ##dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego##.
 2. ##Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)##.
 3. ##Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § pkt 5 oraz § Polityki Prywatności##.

§4

##PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA##

  ##Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięciem##.
 1. ##Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem##.
 2. ##Podstawy prawne żądania Usługobiorcy##:
  1. ##Dostęp do danych#### - art. 15 RODO##.
  2. ##Sprostowanie danych#### - art. 16 RODO##.
  3. ##Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)####- art. 17 RODO##.
  4. ##Ograniczenie przetwarzania#### - art. 18 RODO##.
  5. ##Przeniesienie danych####- art. 20 RODO##.
  6. ##Sprzeciw####- art. 21 RODO##
  7. ##Cofnięcie zgody####- art. 7 ust. 3 RODO##.
 3. ##W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres##: ##info@foormat.pl##
 4. ##W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach##.
 5. ##W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych##.

§5

##PLIKI COOKIES##

 1. ##Strona Administratora używa plików "cookies"##.
 2. ##Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej##.
 3. ##W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe"##:
  1. ##Pliki "cookies sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony)##.
  2. ##"Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę##.
 4. ##Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony##.
 5. ##Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA)##.
 6. ##Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie##.
 7. ##Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików "cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)##.

§6

##USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE##

 1. ##W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe ("wtyczki") serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową foormat.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube##.
 2. ##Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę foormat.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana##.
 3. ##Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie foormat.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym##.
 4. ##Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk "Lubię to" lub przycisk "Udostępnij", to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana##.
 5. ##Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców##:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  4. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
 6. ##Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie foormat.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie foormat.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą "NoScript"##.
 7. ##Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego##.

§7

##POSTANOWIENIA KOŃCOWE##

 1. ##Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem##.
 2. ##Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną##.
 3. ##W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego##.