Zaznacz stronę
logotyp Foormat

Projektujemy doświadczanie komfortu

| |
Moje konto -
       | |
Moje konto   -   
MENUMENU

Niezbędne definicje dotyczace kredytu hipotecznego.*

Przed przystąpieniem do rozmów z bankiem lub agencją pośrednictwa finansowego, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kredytów:

Ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje i marże,
b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego lub do uzyskania go na preferencyjnych warunkach – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych i opłat sądowych ponoszonych przez konsumenta.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO – całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym.

Sprzedaż łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi. Umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, ale na innych warunkach niż łącznie z tymi produktami lub usługami.

Sprzedaż wiązana – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny w pakiecie z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny nie jest dla konsumenta dostępna bez takich produktów lub usług.

Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego – stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie umowy o kredyt hipoteczny w stosunku rocznym.

Ryzyko stopy procentowej – przy kredycie ze zmienną stopą procentową, zmiany kosztów wynikające z wahań wysokości rynkowych stóp procentowych.

Ryzyko kursowe – ryzyko wahań kursów walut.

Stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego – stopa oprocentowania określona wyłącznie w umowie o kredyt hipoteczny, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej na okres obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny.

LIBOR, London Interbank Offer Rate – stopa procentowa kredytów obowiązująca na rynku międzybankowym, ustalana w Londynie.

Księga wieczysta, KW – rejestr publiczny, określający stan prawny nieruchomości.

Saldo kredytu – kwota pozostająca do spłaty kredytobiorcy bez kosztów okołokredytowych.

EURIBOR, Euro Interbank Offer Rate – stopa procentowa kredytów obliczana dla strefy euro.

LTV, loan to value – różnica między wysokością kredytu, a wartością finansowanej nieruchomości.

Wakacje kredytowe – czasowe zawieszenie spłaty rat zobowiązania.

Transza kredytu – część kredytu wypłacana przez bank na rzecz klienta.

Spread – różnice pomiędzy kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty.

Refinansowanie kredytu – zamiana kredytu zaciągniętego w jednym banku na korzystniejszy kredyt w innym banku.

Przewalutowanie – zmiana waluty zobowiązania przy zastosowaniu określonego kursu walutowego w czasie spłaty należności.

*USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Foormat 2019

zasubskrybuj nasz newsletter